Política de Privacitat

En compliment del que establix la RGPD, li informem que les seues dades seran tractats en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.

Així mateix, les seues dades seran cedits en tots aquells casos en què siga necessari per al desenrotllament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets ARC davant d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola, amb direcció en Carrer Visitació 37 Davall, 46009 – València, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’esta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vosté no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.

El prestador de servicis de la societat de la informació haurà de tindre en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servici a través del seu “Política de Privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives de compliment obligatori, com ara, sense caràcter limitador o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats respecte d’això, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o inclús completar la informació que, en relació a este, fóra necessària.

Scroll Up